Keypstreytir

​​


Følgende regler er gældende for abonnement hos Appnet

Generelle betingelser
For at kunne tegne webhotelleje eller købe domæner hos Appnet forudsættes det, at kunden er myndig. Såfremt kunden ikke er myndig, kan aftale om webhotelleje eller køb af domæner kun etableres med accept fra myndig værge.

Domænebetingelser
Ved domænebestilling erklærer køber/kortholder, at registranten er indforstået med, at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt strider mod færøsk lovgivning. Ved betaling med kreditkort vil domænet blive bestilt hurtigst muligt hos domæne udbyder, typisk samme dag som betalingen har fundet sted. Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod Appnet.fo's to egne navneservere (ns1.appnet.fo og ns2.appnet.fo). Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke Appnet allerede har afgivet bestilling til domæne udbyder.

Webhotelbetingelser - 12+1
Webhotellet løber i 12 hele måneder + måneden, hvor webhotellet bestilles. Hvert år forlænges webhotellet automatisk til en ny periode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke, men kan overføres til et andet webhotels periode. Omkring 14 dage før endt periode fremsendes ny faktura for de efterfølgende 12 måneder.

Ønsker Appnet at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel overfor kunden, dog har Appnet altid ret til uden varsel at lukke af et webhotel, hvis kunden har overtrådt Appnet's betingelser. Appnet vil da fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til den betingelse, der er overtrådt. Genering af andre brugere af Appnet's webhoteller betragtes som misbrug af Appnet's ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af webhotellet. Appnet er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.

Webhotellet kan til enhver tid ændres til et større eller mindre webhotel uden ekstra gebyr.

Hensigten med Appnet's webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af datafiler som zip, mp3, jpg og lign., men at fungere som en fremvisnings-/salgsplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning uden forudgående aftale med Appnet.

For webhoteller med egen CGI/ASP/PHP-adgang vil Appnet.net løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Appnet.net til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden.

Appnet opretter ikke webhoteller på Appnet's servere før, Appnet har modtaget en underskrevet formular for oprettelsen.

Særligt for betalingssystem
Appnet fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for Appnet rejse krav i anledning af driftstop, datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført via betalingssystemet eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos Appnet Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.
Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne sker i henhold til gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i betalingskort-lovgivningen, registerforeskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet.
Kunden skal tegne en indløsningsaftale med PBS, for at kunne bruge betalingssystemet.
Kunden er bekendt med, at regler, gebyrer og andet, som er foreskrevet af PBS.
Appnet forbeholder sig ret til ved overtrædelse af denne aftale uden varsel, at lukke adgang til betalingssystemet.

Lov & ansvar
Appnet tillader enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den færøske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt materiale, som ikke må forefindes på Appnet's webservere uden forudgående aftale.
Appnet er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Appnet har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Appnet kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

Appnet er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg-skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om Appnet er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Appnet's funktioner.

Tillæg til Lov & ansvar vedr. Remotebackup
Appnet tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold.
Appnet er ved Alm. Brand forsikret mod tab af data som følge af indirekte eller direkte skade og følgeskader, med en skadesdækning på kr. 1.000.000 kr. pr. skade til reetablering af tabte data.
Appnet er dog ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissionsadgang, fejlagtig opsætning af backupklient ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelsen af systemet og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af enkeltdokumenter.
Appnet er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende – dog er Appnet forsikret for datatab i forbindelse med, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade eller hærværk ved indbrud.
Appnet er ikke ansvarlig for tab af data i forbindelse med terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om Appnet er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Appnet's funktioner.

Fri trafik
Hos Appnet er der normalt fri trafik og fri båndbredde for alle webhoteller, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Appnet's servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt uforholdsmæssigt stort trafikforbrug. En webside, der er konstrueret på traditionel vis med brug af ASP- og databasefunktion samt med et besøgsantal på ca. 1000 besøgende pr. dag, forbruger under 2 Gbyte trafik pr. måned.

Serverdrift
Appnet tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Appnet er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

Alle webhoteller drives på højtydende Windows 2000-servere og Linux/unix-servere med Red Hat. Appnet tager backup af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet, hvilket sikrer en oppetid på over 99,9%. Serverne er placeret i specialindrettede serverrum og alle servere er sikret mod strømsvigt med UPS-strømbackup. Internet-linietilgangen sker igennem et samarbejde med TDC Internet, der har en af Nordens største liniekapaciteter. Linietilgangen er på 155Mbit.

Gebyrbetaling
Til dækning af domæne udbyder omkostninger betaler registranten en årsafgift på kr. 90,- excl. moms, hvilket opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret. Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele domæne udbyder hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af domæne udbyder. Betaling af årsafgiften giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.

Første årsafgift er forudbetalt gennem registreringsgebyret til Appnet.

Betalingsbetingelser
Alle ydelser på Appnet's hjemmeside er oplyst i danske kroner og ex. moms, hvor intet andet er opgivet. Alle ydelser kan betales med online betaling eller mod fremsendelse af faktura. Ved fremsendelse af faktura tillægges et administrationsgebyr på kr. 10,- + moms. Den fremsendte faktura skal betales inden 14 dage. Såfremt betalingen for webhotelleje ikke er Appnet i hænde herefter, har Appnet ret til at stoppe webhotellet indtil, betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning, hvis disse skyldes manglende betaling.

Online betaling
Alle betalinger foretaget online af kunden ved brug af Dankort, Visa, Eurocard eller Mastercard tillægges ikke gebyr fra Appnet's side. Alle webhoteller, der bestilles og betales online, oprettes umiddelbart efter accept for modtagelse af betaling, hvor beløbet samtidig bliver trukket fra din konto.
Appnet's produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke ifølge Forbrugeraftalelovens kapitel 4 §12 (fortrydelsesret ved fjernsalg).

Opsigelsesbetingelser
Alle bestillinger af webhoteller, hosted produkter forudfaktureres for perioder á 12 måneder og kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en periode. Alle ophør/opsigelser skal foregå skriftligt, og afbestillingen bekræftes skriftligt af Appnet. Appnet refunderer ikke betalinger for hotelleje,hostingleje såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit webhotel, hosting midt i en periode.

God Skik
Appnet's servere skal være er godt sted for alle. Alle webdesigns og programmeringer skal derfor udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Appnet kan dog aldrig drages til ansvar for kundens eventuelle direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden Appnet's accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

Konkurrence
Kunden er ikke berettiget til at drive konkurrerende virksomhed med Appnet, så længe aftalen om webhotel eller serverpark m.v. er i kraft.

Værneting
Kunden erklærer sig bekendt med Appnet's generelle handelsbetingelser. Appnet forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter færøsk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting i første instans.